Young and Beautiful (Thượng)

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử.

Edit: Cáo.

Hàng chưa nhận được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

#Bông Bông sinh nhựt vui vẻ!!!!

#Chúc Bông Bông young n beautiful như tựa đề moah!!!

#Chưa beta, có ném thì ném nhè nhẹ thôi nha  ❤

Read More »